Vi ivaretar
dine interesser

Lang fartstid fra de fleste bransjer gjør oss i stand til å raskt sette oss inn i dine utfordringer. I tvister og strategiske valg hjelper vi deg med perspektiv på muligheter og risiko og trygger beslutningsprosessen.

"På nasjonalt og internasjonalt nivå bistår Hill & Co oss med avtaler og håndtering av løpende juridiske spørsmål."

Eldar Nakken - Daglig leder, Mothership Entertainment

Kontrakter

Juridisk rådgivning og bistand forut for en kontraktsinngåelse kan være utslagsgivende for virksomheter for å etablere og ivareta et godt samarbeid og forhindre potensielle utfordringer og tvister i fremtiden.

Hill & Co har lang erfaring med utforming og forhandling av kontrakter, både nasjonalt og internasjonalt. Vi bistår på ethvert stadium i avtaleprosessen, inkludert kontrakts- og obligasjonsrettslig tvisteløsning. Våre advokater har omfattende ekspertise innen internasjonale forhandlinger, der kjennskap til ulike forhandlingsstrategier og -kulturer er avgjørende for å nå kundens forretningsmessige mål.

Eiendom

De aller fleste firmaer og private har behov for bistand knyttet til eiendom. Dette kan typisk være ved kjøp, salg, leie, utvikling, grenser, naboer eller ved søknader til det offentlige mv. Svært ofte er det store verdier involvert, og det er derfor særlig viktig å få gode råd for å kunne ta riktige beslutninger og sørge for at avtaler og andre formaliteter er godt ivaretatt.

Våre advokater har lang og bred erfaring fra bistand både til private, og ikke minst profesjonelle, kunder ved kjøp, salg, megling og utvikling av eiendommer.

Hill & Co har opparbeidet et meget bredt nettverk både nasjonalt og internasjonalt, til stor nytteverdi for våre klienter.


M&A og Selskapsrådgivning

Gode, informerte beslutninger i kritiske faser kan være avgjørende for å nå langsiktige mål; både ved oppstart, i vekst- og driftsfase og ikke minst i forbindelse med salg eller kjøp av virksomheter.

Ved å engasjere juridisk kompetanse i strategisk arbeid, sikrer du at dine langsiktige interesser er ivaretatt og legger grunnlaget for fremtidig verdiskaping.  

I Hill & Co jobber vi tett med våre kunder for å se muligheter og risiko ved strategiske veivalg. Et godt juridisk fundament, sammen med kvalitetssikrede prosesser for å forebygge og unngå utfordringer, vil utvide markedspotensialet og tilrettelegge for å øke verdien av selskapet.

Å opptre som juridiske rådgivere innen forretningsutvikling er en sentral del av vår virksomhet.

Tvist & Prosedyre

Små utfordringer kan bli til store problemer og krevende prosesser. Gode råd til rett tid kan derfor være avgjørende for det endelige utfallet av en konflikt. Domstolsbehandling er kostbart og tidkrevende, og legger beslag på viktige ressurser hos virksomheten.

Våre advokater har lang erfaring med konfliktløsning både i og utenfor rettsapparatet. Vi søker alltid å finne gode og effektive løsninger i tidlig fase, til det beste for klientens interesser og for å ivareta klientens omdømme og forretningsrelasjoner. Vi bistår ved forhandlinger og tvisteløsning på ethvert stadium av en konflikt og prosederer jevnlig saker for domstolene.

Arbeidsliv

Arbeidsretten regulerer vilkårene i arbeidslivet og setter føringer for din virksomhet. Kunnskap om gjeldende regler og rammebetingelser er avgjørende for å være i forkant av juridiske problemstillinger som oppstår ved omstilling, vekst og drift.

Våre advokater har lang erfaring med å bistå arbeidsgivere og arbeidstakere med rådgivning og tvisteløsning innenfor alle områder av arbeidsretten. Gjennom tett samarbeid og innsikt i din virksomhet, gir vi tydelige og kommersielle råd tilpasset ditt behov.

Vi bistår med utforming, forhandling og tvisteløsning i forbindelse med alle typer arbeidsrelaterte avtaler, ansettelser, arbeidsmiljø, løpende personalforhold, nedbemanninger, individuelle oppsigelser/avskjeder, konkurranseklausuler, incentivordninger, omorganiseringer, virksomhetsoverdragelser og due diligence prosesser.

Internasjonalt

Norsk næringsliv har lange tradisjoner for eksport av varer og tjenester. En stadig mer globalisert verden i rask endring åpner i tillegg for nye markedsmuligheter. For å realisere potensialet i et internasjonalt marked kan kjennskap til ulike forhandlingsstrategier og -kulturer være avgjørende.  

Vårt team har omfattende ekspertise innen internasjonale forhandlinger, med erfaring både som intern og ekstern rådgiver. Hill & Co kan bistå med utarbeidelse og tolkning av komplekse norsk- og engelskspråklige avtaler.

Generasjonsskifte

Generasjonsskifte er en omfattende prosess, som ofte innebærer håndtering av både økonomisk og relasjonell verdi. Oftest vil det være behov for tett samarbeid mellom generasjonene, særlig ved overførsel av selskaper og større verdier. Når familieverdier skal overføres må man hensynta det økonomiske perspektivet, men også familierelasjonen. Ved å innhente juridisk bistand i prosessen, vil man kunne sikre de beste og tryggeste løsningene. Målet er å skape forutsigbarhet for alle generasjoner, slik at de langsiktige mål oppnås for familien i de neste generasjoner.

Hill & Co har lang erfaring fra generasjonsskifte og bistår med rådgivning til eiere av, aksjeselskaper, eiendommer og andre formuesverdier vedrørende  hvordan optimal overføring kan gjennomføres til neste generasjon. Vi samarbeider jevnlig med formuesforvaltere, banker og finansinstitusjoner for å oppnå kundens ønsker og mål.

Arv og familie

Det kan oppstå en rekke juridiske spørsmål i forbindelse med et samliv, særlig hva gjelder formuesforhold, utgiftsfordelinger og arv. Loven skiller mellom samboere og ektefeller, og det er derfor viktig at man er oppmerksom på hvilke rettigheter og plikter loven oppstiller.

I dag er det mer vanlig med sammensatte familier bestående av “mine, dine og våre” barn. I slike situasjoner vil det være særlig viktig at man har et bevisst forhold til hvilke regler som gjelder ved den ene ektefelles, eller samboers, bortgang. Også i andre familiekonstellasjoner og samlivsformer er det anbefalt at man tenker gjennom de etterlattes posisjon. Vi i Hill & Co bistår gjerne med å identifisere behov og utarbeide forslag til løsning i den forbindelse.  

Våre advokater har lang erfaring med spørsmål knyttet til arve- og familierett. Vi bistår med utforming av testament, fremtidsfullmakt, ektepakt, samboeravtaler, og øvrige beslektede emner.

Snakk med oss

Hva kan vi gjøre for deg?

Har du spørsmål om juridisk bistand eller strategisk rådgiving?
Ta kontakt for en uforpliktende samtale.

Takk! Vi har mottatt ditt skjema
Oops! Noe gikk gale ved innsending av skjema. Se over informasjon og prøv igjen