Vi ivaretar
dine interesser

Lang fartstid fra de fleste bransjer gjør oss i stand til å raskt sette oss inn i dine utfordringer. I tvister og strategiske valg hjelper vi deg med perspektiv på muligheter og risiko og trygger beslutningsprosessen.

"På nasjonalt og internasjonalt nivå bistår Hill & Co oss med avtaler og håndtering av løpende juridiske spørsmål."

Eldar Nakken - Daglig leder, Mothership Entertainment

Kontrakter

Juridisk rådgivning og bistand forut for en kontraktsinngåelse kan være utslagsgivende for virksomheter for å etablere og ivareta et godt samarbeid og forhindre potensielle utfordringer og tvister i fremtiden.

Hill & Co har lang erfaring med utforming og forhandling av kontrakter, både nasjonalt og internasjonalt. Vi bistår på ethvert stadium i avtaleprosessen, inkludert kontrakts- og obligasjonsrettslig tvisteløsning. Våre advokater har omfattende ekspertise innen internasjonale forhandlinger, der kjennskap til ulike forhandlingsstrategier og -kulturer er avgjørende for å nå kundens forretningsmessige mål. Vår in-house Solicitor of England and Wales kan bistå med utarbeidelse og tolkning av komplekse norsk- og engelskspråklige avtaler, inkludert kontrakter regulert av engelsk rett.

Shipping & Maritim virksomhet

Sjøfart og internasjonal handel med transport av varer til sjøs har lange historiske tradisjoner og røtter i Norge. Vi ser en stadig utvikling og internasjonalisering hvor regelverk og rammer endres i takt med tiden. Dette krever oversikt og dybdesyn når hverdagsutfordringene blir flere og komplekse, men samtidig også spesialisering i større og større grad.

Hill & Co’s advokater har bred kompetanse fra den maritime næring og lang erfaring med internasjonale klienter og motparter. Vi har vidtfavnende bransjeekspertise kombinert med lang erfaring fra ulike sider av den maritime industri. Dette gir oss nødvendig innsikt og forståelse for de utfordringer og problemer som våre klienter møter dag til dag i sin virksomhet.

Vi bistår rederier, managementselskap, befraktere, forsikringsselskap, tradere, meglere og agenter, leverandører og andre aktører involvert i den maritime næring.

Teknologi

Teknologi og digitalisering står sentralt i alle bransjer. I et komplekst landskap av rettigheter og forpliktelser er det viktig å sikre virksomhetens interesser, enten du er leverandør eller innkjøper av teknologi og digitale løsninger.

Hill & Co har omfattende erfaring innen teknologi og digitalisering, både som in-house og ekstern rådgiver, på tvers av bransjer. Vi bistår med rådgivning, utarbeidelse av kontrakter og avtaleforhandling, der fokus på både kundens og leverandørens interesser står sentralt for å sikre at kundens prosjekter blir vellykket.

Vår erfaring dekker software- og hardware-løsninger, ulike tjenestemodeller, utviklingsprosjekter, DevOps, SaaS, PaaS, cloud computing, samt sikring, forvaltning og lisensiering av immaterielle rettigheter.

Eiendom

De aller fleste firmaer og private har behov for bistand knyttet til eiendom. Dette kan typisk være ved kjøp, salg, leie, utvikling, grenser, naboer eller ved søknader til det offentlige mv. Svært ofte er det store verdier involvert, og det er derfor særlig viktig å få gode råd for å kunne ta riktige beslutninger og sørge for at avtaler og andre formaliteter er godt ivaretatt.

Våre advokater har lang og bred erfaring fra bistand både til private, og ikke minst profesjonelle, kunder ved kjøp, salg, megling og utvikling av eiendommer.

Hill & Co har opparbeidet et meget bredt nettverk både nasjonalt og internasjonalt, til stor nytteverdi for våre klienter.


M&A og Selskapsrådgivning

Gode, informerte beslutninger i kritiske faser kan være avgjørende for å nå langsiktige mål; både ved oppstart, i vekst- og driftsfase og ikke minst i forbindelse med salg eller kjøp av virksomheter.

Ved å engasjere juridisk kompetanse i strategisk arbeid, sikrer du at dine langsiktige interesser er ivaretatt og legger grunnlaget for fremtidig verdiskaping.  

I Hill & Co jobber vi tett med våre kunder for å se muligheter og risiko ved strategiske veivalg. Et godt juridisk fundament, sammen med kvalitetssikrede prosesser for å forebygge og unngå utfordringer, vil utvide markedspotensialet og tilrettelegge for å øke verdien av selskapet.

Å opptre som juridiske rådgivere innen forretningsutvikling er en sentral del av vår virksomhet.

Tvist & Prosedyre

Små utfordringer kan bli til store problemer og krevende prosesser. Gode råd til rett tid kan derfor være avgjørende for det endelige utfallet av en konflikt. Domstolsbehandling er kostbart og tidkrevende, og legger beslag på viktige ressurser hos virksomheten.

Våre advokater har lang erfaring med konfliktløsning både i og utenfor rettsapparatet. Vi søker alltid å finne gode og effektive løsninger i tidlig fase, til det beste for klientens interesser og for å ivareta klientens omdømme og forretningsrelasjoner. Vi bistår ved forhandlinger og tvisteløsning på ethvert stadium av en konflikt og prosederer jevnlig saker for domstolene.

Sjøforsikring

All forsikring starter med et overordnet risikobilde og en grundig vurdering av eksponering, for å aktivt kunne håndtere og styre risiko knyttet til den spesifikke aktivitet virksomheten utøver. Operasjonell trygghet og forutberegnelighet er nøkkelord i ethvert selskap for å ivareta en god og langsiktig økonomisk drift.

Sjøforsikring handler om å ivareta og trygge store langsiktige investering, formuesgoder og assets som selve skipet, eller beskytte kapitalstrøm og driftsinntekter, samt minimere og pulverisere risiko for ansvar og erstatningsplikt overfor kontraktsparter eller tredjeparter.

Hill & Co’s advokater har bred kompetanse og lang erfaring innen sjøforsikring og tilbyr rådgivning innen spekteret av marine forsikrings- produkter og løsninger.

Vi bistår rederier, managementselskap, befraktere, tradere eller vareeiere, forsikringsselskap og meglere, på ethvert stadium av forsikringsavtaleprosessen fra inngåelse av forsikringsavtaler, innhold, vilkår og dekningsomfang i forsikringsavtalen, til skadesakshåndtering og bistand ved skadetilfeller og konfliktløsning.

Media & Underholdning

Media- og underholdningsbransjen har i en lengre periode opplevd betydelig utvikling og endring. Nye teknologiske løsninger, forretningsmodeller og brukervaner, samt økt internasjonal konkurranse, setter sitt preg på sektoren. Dette medfører nye problemstillinger, utfordringer og muligheter for aktørene.

Hill & Co har lang erfaring fra bransjen, både internt og eksternt. Vårt team har blant annet bistått i forbindelse med, og forhandlet, en rekke internasjonale avtaler med de største studioene i Hollywood og med eierne av de største sportsrettighetene i verden. Hill & Co fungerer som løpende rådgiver for TV- og strømmeleverandører, rettighetshavere innen sport og film, produsenter, managementselskaper, idrettsutøvere, musikere og underholdningsprofiler.

Som strategisk sparringspartner har vi en kommersiell tilnærming til rådgivning for å sikre god rettighetsforvaltning, risikohåndtering og verdiskaping for våre kunder.

Arbeidsliv

Arbeidsretten regulerer vilkårene i arbeidslivet og setter føringer for din virksomhet. Kunnskap om gjeldende regler og rammebetingelser er avgjørende for å være i forkant av juridiske problemstillinger som oppstår ved omstilling, vekst og drift.

Våre advokater har lang erfaring med å bistå arbeidsgivere og arbeidstakere med rådgivning og tvisteløsning innenfor alle områder av arbeidsretten. Gjennom tett samarbeid og innsikt i din virksomhet, gir vi tydelige og kommersielle råd tilpasset ditt behov.

Vi bistår med utforming, forhandling og tvisteløsning i forbindelse med alle typer arbeidsrelaterte avtaler, ansettelser, arbeidsmiljø, løpende personalforhold, nedbemanninger, individuelle oppsigelser/avskjeder, konkurranseklausuler, incentivordninger, omorganiseringer, virksomhetsoverdragelser og due diligence prosesser.

Internasjonalt

Norsk næringsliv har lange tradisjoner for eksport av varer og tjenester. En stadig mer globalisert verden i rask endring åpner i tillegg for nye markedsmuligheter. For å realisere potensialet i et internasjonalt marked kan kjennskap til ulike forhandlingsstrategier og -kulturer være avgjørende.  

Vårt team har omfattende ekspertise innen internasjonale forhandlinger, med erfaring både som intern og ekstern rådgiver. Hill & Co kan bistå med utarbeidelse og tolkning av komplekse norsk- og engelskspråklige avtaler, inkludert kontrakter regulert av engelsk rett i kraft av vår in-house Solicitor of England and Wales, Alexander Krogstad.

Fiskeri

Norsk fisk og fiskeprodukter eksporteres verden over og næringen som helhet tilfører landet og kystsamfunn langvarig og bærekraftig verdiskaping. Fiskeri er historisk en av landets viktigste næringer, og med sjømat som bærebjelke i verdens mat og ressursbehov vil den fortsatt være det fremover.

Hill & Co har lang erfaring innen fiskerinæringen og maritim virksomhet. Vi bistår med kjøp og salg av fartøy, eierendringer, overdragelse av selskap, generasjonsskifter, og selskapsrettslige forhold, i tillegg til kontrahering av nybygg, vedlikehold, ombygging og verkstedsopphold.

Det offentligrettslige regelverk som setter rammene for fiskerinæringen er omfattende og detaljregulert. Vi bistår i forbindelse med konsesjoner og deltakerrettigheter, myndighetskontakt, overtredelser og sanksjoner.

I tillegg yter vi bistand ved alminnelige kommersielle kontraktsforhold, sjørettslige problemstillinger, forsikringssaker ved skade på fartøy, havari, eller ansvar og erstatningssaker. Vi har også ekspertise og lang erfaring innen bank og finans i forbindelse med finansiering, oppkjøp og vekst, finansieringsstruktur og refinansiering, og utarbeidelse av forretningsplaner som underlag for dialog med banker.

Generasjonsskifte

Generasjonsskifte er en omfattende prosess, som ofte innebærer håndtering av både økonomisk og relasjonell verdi. Oftest vil det være behov for tett samarbeid mellom generasjonene, særlig ved overførsel av selskaper og større verdier. Når familieverdier skal overføres må man hensynta det økonomiske perspektivet, men også familierelasjonen. Ved å innhente juridisk bistand i prosessen, vil man kunne sikre de beste og tryggeste løsningene. Målet er å skape forutsigbarhet for alle generasjoner, slik at de langsiktige mål oppnås for familien i de neste generasjoner.

Hill & Co har lang erfaring fra generasjonsskifte og bistår med rådgivning til eiere av, aksjeselskaper, eiendommer og andre formuesverdier vedrørende  hvordan optimal overføring kan gjennomføres til neste generasjon. Vi samarbeider jevnlig med formuesforvaltere, banker og finansinstitusjoner for å oppnå kundens ønsker og mål.

Snakk med oss

Hva kan vi gjøre for deg?

Har du spørsmål om juridisk bistand eller strategisk rådgiving?
Ta kontakt for en uforpliktende samtale.

Takk! Vi har mottatt ditt skjema
Oops! Noe gikk gale ved innsending av skjema. Se over informasjon og prøv igjen